СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Методическая объединение

Бишкек шаарындагы  Биринчи Май районунун  №81 орто мектебинин усулдук бирикмелери

№81 орто мектебинде 8 усулдук бирикме иштейт.

 1. Башталгыч класстар
 2. Кыргыз тили жана адабияты
 • кыргыз тили
 • кыргыз адабияты

     3.  Орус тили жана адабияты

 • орус тили
 • орус адабияты

     4. Чет тили

 • англис тили

     5. Табигый илимдер

 • математика
 • физика
 • информатика

     6. Химия-биология

 • химия
 • биология

      7. Гуманитардык илимдер

 • география
 • тарых
 • адам жана коом

     8. Эстетика

 • технология
 • көркөм өнөр
 • музыка
 • дене тарбия
 • АЧД
 1. Башталгыч класстар бирикмесинде 22 мугалим эмгектенет. Бирикмедеги мугалимдер «Окуучулардын билим сапаты-мугалимдин чыгармачылыгынан» тема менен иштешет.Методическая объединение
 2. Кыргыз тили жана кырыз адабияты бириемесинде 9 мугалим «Окутуу жана тарбиялоо процессинде кыргыз тили жана адабияты сабагынын артыкчылыгын өнүктүрүү» теманын үстүндө үзгүлтүксүз эмгектенүүдөМетодическая объединение

 

  3. «Развитие устной речи и нравственное воспитание учащихся на уроках русского языка и литературы»  теманын үстүндө орус тили жана орус адабияты бирикмесинин мугалимдери эмгектенүүдө.Методическая объединение

4.  Табигый илимдер бирикмесинде 9 мугалим   «Окутуу тарбиялоо процессинде окуучунун логикалык ой — жүгүртүүсүн өстүрүү»  теманын үстүндө эмгеектенүүдөМетодическая объединение

 

5.  Химия-биология бирикмесинин усулдук темасы — «Окуучуларды химия биология сабактарын кызыктырып окууганга, химиялык кубулуштарды, биологиялык биргелиштиктер менен бирдикте жаратылышты сүйүүгө, экологияны коргоого үйрөтү жана алардын билим сапатын арттыруу”Методическая объединение

 

6.  Гуматиртардык илимдер бирикмесинин темасы  «Окутуу тарбиялоо процессинде окуучуларды адептик ыймандык дөөлөттөргө багыттап окутуу менен алардын билим сапаттарын арттыруу».Методическая объединение

 

7.  Чет тилдер (англис тилдер) бириемксинде 7 мугалим эмгектенет жана усулдук темасы «Окуучуларды англис тилине кызыктыруу менен бирге башка өлкөлөрдүн тилин, маданиятын, салтын үйрөнүп, өз билимин андан ары өркүндөтүүгө тарбиялоо».Методическая объединение

 

8.  Эстетика бирикмеси темасы: «Окутуу процессинде окуучулардын ден соолугун чындап, кол ɵнɵрчүлүгүн, шык-таланттарын кɵркɵм исскуствосуна багыттап окутуу менен билим сапатын арттыруу»

Методическая объединение